Rozliczanie stażu

1. Wypłata za staż za miesiąc lipiec będzie wypłacana na podstawie listy studentów oddelegowanych na staż.

2. Do dnia 03 września proszę dostarczyć do Dziekanatu (osobiście lub pocztą tradycyjną)

  • listę obecności podpisaną przez opiekuna oddzielnie za miesiąc lipiec i za miesiąc sierpień (zał. 1)
  • miesięczne sprawozdanie oddzielnie za miesiąc lipiec i za miesiąc sierpień z podpisami stażysty i opiekuna stażu(zał. 2)

      Niezłożenie w/w dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty za miesiąc sierpień. 

3. Do dnia 04 października należy złożyć wypełniony zał. 1 i zał. 2 za miesiąc wrzesień oraz zał. 3 oraz wypełnioną przez pracodawcę ankietę (anonimowa, podbita tylko pieczątką zakładu lub przedsiębiorstwa) w załączeniu (zał. 4).

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów