Budownictwo - Aktualności

Ankieta ewaluacyjna

Ankietę ewaluacyjną dotyczącą staży można pobrać tutaj.

Rozliczanie stażu

1. Wypłata za staż za miesiąc lipiec będzie wypłacana na podstawie listy studentów oddelegowanych na staż.

2. Do dnia 03 września proszę dostarczyć do Dziekanatu (osobiście lub pocztą tradycyjną)

  • listę obecności podpisaną przez opiekuna oddzielnie za miesiąc lipiec i za miesiąc sierpień (zał. 1)
  • miesięczne sprawozdanie oddzielnie za miesiąc lipiec i za miesiąc sierpień z podpisami stażysty i opiekuna stażu(zał. 2)

      Niezłożenie w/w dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty za miesiąc sierpień. 

3. Do dnia 04 października należy złożyć wypełniony zał. 1 i zał. 2 za miesiąc wrzesień oraz zał. 3 oraz wypełnioną przez pracodawcę ankietę (anonimowa, podbita tylko pieczątką zakładu lub przedsiębiorstwa) w załączeniu (zał. 4).

Ankieta do wypełnienia przez studentów

Serdecznie zapraszamy studentów kierunków zamawianych Budownictwo do wypełniania ankiet nt. projektu "Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska". Ankieta dostępna jest u Pana dr inż. Janusza Konkol, budynek K, pokój 66.

Dokumentacja stażowa

Zasady przygotowania dokumentacji stażowej

Druki dokumentów ZUS dla stażysty i opiekuna

Oświadczenie podatkowe

Lista obecności

Program stażu

Sprawozdanie

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów