Inżynieria Środowiska - Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów przez wybitnych specjalistów z przemysłu

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowska projektu „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładu o tematyce związanej z problemami uzdrowisk polskich w Karpatach oraz obszarów Natura 2000: dla studentów IV  roku kierunku inżynieria  środowiska. Przewiduje się realizację 4 godzin wykładu dla 80 osób.

Zajęcia odbywać się będą na Terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować do 30 listopada 2013 r  według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty do 20 października 2013 r.  Ofertę można przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub faksem 178651156. W razie pytań proszę o kontakt z Panią dr inż. Jadwigą Kaleta email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 667801397.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów przez wybitnych specjalistów z przemysłu

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowska projektu „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładu o tematyce związanej z filozofią i społeczną odpowiedzialnością biznesu: dla studentów IV roku kierunku inżynieria środowiska. Przewiduje się realizację 4 godzin wykładu dla 80 osób.

Zajęcia odbywać się będą na Terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować do 10 listopada 2013 r  według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty do 17 października 2013 r.  Ofertę można przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub faksem 178651156. W razie pytań proszę o kontakt z Panią dr inż. Jadwigą Kaleta email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 667801397.

Ankieta ewaluacyjna

Ankietę ewaluacyjną dotyczącą staży można pobrać tutaj.

Rozliczanie stażu

1. Wypłata za staż za miesiąc lipiec będzie wypłacana na podstawie listy studentów oddelegowanych na staż.

2. Do dnia 03 września proszę dostarczyć do Dziekanatu (osobiście lub pocztą tradycyjną)

  • listę obecności podpisaną przez opiekuna oddzielnie za miesiąc lipiec i za miesiąc sierpień (zał. 1)
  • miesięczne sprawozdanie oddzielnie za miesiąc lipiec i za miesiąc sierpień z podpisami stażysty i opiekuna stażu(zał. 2)

      Niezłożenie w/w dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty za miesiąc sierpień. 

3. Do dnia 04 października należy złożyć wypełniony zał. 1 i zał. 2 za miesiąc wrzesień oraz zał. 3 oraz wypełnioną przez pracodawcę ankietę (anonimowa, podbita tylko pieczątką zakładu lub przedsiębiorstwa) w załączeniu (zał. 4).

Dokumentacja stażowa

Zasady przygotowania dokumentacji stażowej

Druki dokumentów ZUS dla stażysty i opiekuna

Oświadczenie podatkowe

Lista obecności

Program stażu

Sprawozdanie

Dokumenty dotyczące staży

Uwaga! Dokumenty dotyczące staży w roku 2013 w przygotowaniu.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów