Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej - Mechatronika - Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładów 

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie trzech wykładów o tematyce „Planowanie kariery” dla studentów kierunków zamawianych. 

W wykładach uczestniczyć będą studenci czwartego roku kierunków: mechanika  i budowa maszyn, mechatronika oraz inżynieria materiałowa. Celem wykładów ma być zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z planowaniem kariery, w tym:

  • czynniki wpływające na wybór zawodu,
  • wpływ rozwoju techniki na rynek pracy, 
  • zawody przyszłości,
  • szukanie pracy,
  • przygotowanie CV i listu motywacyjnego,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • rozwój zawodowy.

W projekcie przewidziano realizację 8 godzin lekcyjnych na jeden wykład dla grupy ok. 30 osób. Zajęcia będą odbywać się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować w terminie do 23 stycznia 2015 r., według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Oferent powinien posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń tematycznie związanych z ofertą, potwierdzone dołączonym wykazem usług zrealizowanych przez Oferenta oraz CV.

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logotypów Unii Europejskiej i POKL oraz informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - oznakowania szkolenia zgodnie z   obowiązującymi   wytycznymi   na   materiałach   szkoleniowych   oraz   wykorzystywanych   prezentacjach multimedialnych. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia, prowadzącego szkolenie. 

Z udziału w zamówieniu wykluczone są:

  • osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących od dnia 01.01.2013 r. W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów, którym mowa powyżej, potencjalny Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań (załącznik 3),
  • podmioty/osoby,   które   powiązane   są   z   Zamawiającym   lub   osobami   upoważnionymi   do   zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem I przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

• uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawanie w związku małżeńskim. w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia o braku występowania ww. powiązań (załącznik 4). Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryterium oferowanej łącznej ceny brutto za przeprowadzenie wykładów.

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty (podanie honorarium za szkolenie) do 19 grudnia 2014 r., (załącznik 5).. W razie pytań proszę o kontakt: Paweł Litwin, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 17 865 1521.

Kierownik Projektu
Dr inż. Paweł Litwin
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska
Al. Powstańców Warszawy 8
35-959 Rzeszów

Pobierz załaczniki

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładu o tematyce „Teoria sterowania procesami w przedsiębiorstwach” dla studentów czwartego roku kierunku mechatronika. W projekcie przewidziano realizację 10 godzin wykładu. Zajęcia będą odbywać się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować w terminie do 19 grudnia 2014 r., według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Zajęcia wykładowe powinna przeprowadzić osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego.

Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty (podanie honorarium za 1 godzinę wykładu) do 21 listopada 2014 r. Ofertę można przesłać również mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub faxem 17 854 31 16. W razie pytań proszę o kontakt: Paweł Litwin, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 504 760 009 

Odpowiedź na niniejsze zaproszenie można złożyć na załączonym formularzu.

 

Invitation for submission a lectures offer 

In connection with the realization of the project, which is a part of Human Capital Program co–financed by the European Union, I would like to ask you to deliver a lecture for our students at the Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, course: Mechatronics. The issue of the lecture should be focused on the area: „Introductory project management for engineers”. The place of the lecture is going to be Rzeszow University of Technology, Poland. The date of the lecture may be fixed in the period time from 15th May to 12th June 2014. In the project three hours of lectures are reserved for the subject area. Please let me know if you are interested and what is your availability as well as lecture rates. The offer submission deadline is 9th of May 2014. Please feel free to contact me in case of any queries.  

Contact details: 
Pawel Litwin 
Rzeszow University of Technology 
Al. Powstańców Warszawy 12; 35–959 Rzeszów 
tel. (+48) (17) 8651521 
fax: (+48) 178543116 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Invitation for submission a lectures offer 

In connection with the realization of the project, which is a part of Human Capital Program co–financed by the European Union, I would like to ask you to deliver a lecture for our students at the Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, course: Mechatronics. The issue of the lecture should be focused on the area: „Introductory project management for engineers”. The place of the lecture is going to be Rzeszow University of Technology, Poland. The date of the lecture may be fixed in the period time from 15th May to 12th June 2014. In the project three hours of lectures are reserved for the subject area. Please let me know if you are interested and what is your availability as well as lecture rates. The offer submission deadline is 9th of May 2014. Please feel free to contact me in case of any queries.  

Contact details: 
Pawel Litwin 
Rzeszow University of Technology 
Al. Powstańców Warszawy 12; 35–959 Rzeszów 
tel. (+48) (17) 8651521 
fax: (+48) 178543116 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie wykładu o tematyce „Nowoczesne technologie stosowane w przemyśle lotniczym” dla studentów trzeciego roku kierunku mechatronika. W projekcie przewidziano realizację 9 godzin wykładu. Zajęcia będą odbywać się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy zrealizować w terminie do 12 czerwca 2014 r., według wspólnie zaakceptowanego harmonogramu. Zajęcia wykładowe powinna przeprowadzić osoba posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe. Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty (podanie honorarium za 1 godzinę wykładu) do 23 kwietnia 2014 r. Ofertę można przesłać również mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub faxem 17 854 31 16.

W razie pytań proszę o kontakt: Paweł Litwin, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 504 760 009.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów