Na kierunku technologia chemiczna kształci się specjalistów, którzy dzięki wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym nabytym w toku studiów uzyskują podstawy do pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach związanych z produkcją nowoczesnych materiałów - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia im także rozpoczęcie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku technologia chemiczna uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Otrzymuje wykształcenie podstawowe z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą chemicznych procesów technologicznych. Posiada podstawy umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą.

Student na trzecim roku studiów pierwszego stopnia może wybrać kształcenie na specjalnościach:

  • analiza chemiczna w przemyśle i środowisku,
  • inżynieria chemiczna i bioprocesowa,
  • technologia organiczna i tworzywa sztuczne,
  • technologia produktów leczniczych.

 Decyzja o uruchomieniu specjalności uwarunkowana jest liczbą chętnych i podejmowana jest przez Radę Wydziału

 Absolwenci specjalności analiza chemiczna w przemyśle i środowisku zdobywają wiedzę z zakresu analizy laboratoryjnej: technicznej oraz instrumentalnej. Otrzymują oni gruntowne przygotowanie obejmujące zaawansowaną wiedzę chemiczną oraz wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych metod analizy chemicznej, w tym także obróbki i interpretacji danych metodami numerycznymi. Absolwent może podejmować pracę w jednostkach specjalistycznych w przemyśle oraz we wszelkich instytucjach kontrolnych, monitorujących i diagnostycznych, a także w innych przedsiębiorstwach i urzędach wykorzystujących szeroko rozumianą analizę chemiczną.

 Absolwenci specjalności inżynieria chemiczna i bioprocesowa zdobywają wiedzę w zakresie mechanizmów procesów wymiany pędu, ciepła oraz masy, towarzyszących procesom w przemysłach: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologii, a także w szeregu innych przemysłów. Uzyskuje on też wiedzę w dziedzinie nowoczesnych technik rozdziału mieszanin (procesy membranowe, adsorpcyjne, chromatograficzne i inne). Umiejętność budowy modelu matematycznego procesu pozwala na pracę w zakresie przenoszenia skali procesu z laboratoryjnej na przemysłową, projektowania, optymalizacji i sterowania tymi procesami na skalę przemysłową. Ponadto student szkoli się w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania procesów, aparatów oraz systemów technologicznych.

 Absolwenci specjalności technologia organiczna i tworzywa sztuczne wyposażeni są w nowoczesną wiedzę z zakresu chemii i technologii polimerów oraz zaawansowanej chemii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania tej wiedzy w projektowaniu i obsłudze procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i pokrewnych, projektowaniu wyrobów oraz technologii przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, a także metod instrumentalnej analizy związków organicznych, polimerów i tworzyw sztucznych.

Typowe dziedziny zatrudnienia absolwenta kierunku technologia chemiczna:

  • przemysł chemiczny,
  • przemysł petrochemiczny,
  • biotechnologia,
  • przemysł przetwórczy (farmaceutyczny, tekstylny, kosmetyczny),
  • firmy i biura projektowe z dziedziny inżynierii chemicznej i bioprocesowej,
  • ośrodki naukowo-badawcze.

 Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwent może kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna lub kierunkach pokrewnych.

 Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do projektowania, prowadzenia i rozwijania chemicznych procesów technologicznych w przemyśle oraz do wykonywania w praktyce zawodowej podstawowych zadań obejmujących przede wszystkim: badania technologiczne, tworzenie koncepcji chemicznej procesu, koncepcji całej technologii, realizację procesu, modernizację procesów oraz technologii, rozwijanie technologii przy współpracy ze specjalistami innych dyscyplin, wdrażanie procesów i produktów do praktyki, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, edukację. Posiada także podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia badań naukowych.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów