Zasady rekrutacji na kursy zewnętrzne realizowane w ramach projektu Zostań Dobrym Inżynierem

 1. Zastosowany będzie ranking punktowy. Do uczestnictwa w kursie zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą punktacją spośród tych, które się zgłoszą.
 2. Zasady obliczania punktacji:
  1. punktacja podstawowa, oparta na średniej ocen z ostatniego semestru studiów (maksymalnie 20 pkt.):
   1. średnia ocen poniżej 4.0 – punktacja: 0,
   2. średnia ocen równa lub wyższa od 4.0 – punktacja: średnia · 10 – 30,
  2. punktacja dodatkowa, wynikająca z aktywnego uczestnictwa w pracach kół naukowych, zespołów badawczych, projektowych lub wdrożeniowych, itp.; uczestnictwo w pracach i uzyskane efekty muszą być potwierdzone krótką opinią opiekuna lub przedstawiciela odpowiedniej instytucji, punktacja będzie uzależniona od liczby i poziomu zrealizowanych projektów oraz od ich związku z kierunkiem studiów:
   1. uczestnictwo w pracach kół naukowych lub projektach niezwiązanych z kierunkiem studiów – maksymalnie 10 pkt.,
   2. projekty bezpośrednio związane z kierunkiem studiów, których wyniki zostaną potwierdzone skonstruowanymi prototypami (sprzęt lub oprogramowanie), publikacjami lub nagrodami w konkursach/zawodach – maksymalnie 20 pkt.,
   3. punkty za poszczególne osiągnięcia będą dodawane, ale ich łączna suma może osiągnąć maksymalnie 20 pkt.,
  3. do punktacji powyższej mogą zostać dodane punkty za różne przejawy aktywności w ramach realizowanego kierunku studiów – premiowana aktywność to m.in.: uczestnictwo w wykładach zamawianych i innych zajęciach oraz wydarzeniach organizowanych w ramach projektu Zostań Dobrym Inżynierem (2 pkt. za uczestnictwo – wymagany wpis na liście obecności), inne formy aktywności studenckiej, potwierdzone odpowiednim dokumentem; sumaryczna liczba dodatkowych punktów zostanie ustalona przez zespół rekrutujący, lecz nie może przekroczyć 10 pkt.;
 3. Uczestnictwo tych samych osób w kilku kursach zewnętrznych jest dopuszczalne. Co do zasady preferowane będą osoby, które nie uczestniczyły bądź uczestniczyły w najmniejszej liczbie kursów. Przypadki osób zgłaszających się ponownie od uczestnictwa w kursach zewnętrznych będą rozpatrywane indywidualnie przez zespół rekrutujący.
Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów