INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne

Inżynieria materiałowa jest kierunkiem kształcenia specjalistów posiadających wiedzę o relacjach pomiędzy budową i właściwościami materiałów. Wyróżnia ją interdyscyplinarny charakter. Obejmuję fizykę, chemię, mechanikę, elektronikę, biologię, medycynę oraz nowoczesne technologie informatyczne. Absolwenci studiów I-go stopnia będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II-go stopnia. Wiedza w zakresie treści kierunkowych obejmuje naukę o materiałach (w tym inżynierskich), projektowanie materiałowe (z zastosowaniem metod komputerowych), metody badania właściwości materiałów, mechanikę materiałów oraz technologie materiałowe. Absolwent będzie posiadał umiejętności w obszarze grafiki inżynierskiej, stosowania termodynamiki do opisu zjawisk fizycznych i podstawy modelowania matematycznego wymiany ciepła w procesach technologicznych, wiedzę o zjawiskach elektrycznych występujących w technice oraz znał zasady organizacji pracy i zarządzania w działaniach technicznych. Odbycie praktyk w zakładach przemysłowych „Doliny Lotniczej” przyczyni się do bezpośredniego poznania technologii procesów produkcyjnych i zasad funkcjonowania zakładów.

Absolwenci specjalności „Nowoczesne technologie materiałowe” otrzymują niezbędne wykształcenie do wykonywania zawodu inżyniera technologa materiałowego w zakresie nauki o materiałach, metod projektowania materiałów i badania ich właściwości oraz najnowszych technologii materiałowych, w tym zaliczanych do wysokozaawansowanych (hi-tech).

Absolwenci specjalności „Technologie kształtowania właściwości nadstopów” otrzymują wiedzę z zakresu otrzymywania unikatowych właściwości stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych (nadstopów), obejmującą najnowocześniejsze metody odlewania kierunkowego (w tym wytwarzanie monokrystalicznych odlewów elementów części gorącej silników odrzutowych) oraz inżynierii powierzchni (wytwarzanie warstw ochronnych metodami CVD oraz warstw ceramicznych metodą plazmową i EB-PVD).

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów