Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne


Na kierunku ochrona środowiska absolwenci posiądą ogólną wiedzę przyrodniczo-techniczną oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, jak również z zakresu problematyki prawnej i ekonomicznej dotyczącej ochrony środowiska, kompleksowej wiedzy o środowisku, wzbogaconej znajomością systemów informatycznych, technik pomiarowych i analitycznych, zarządzania systemami środowiskowymi.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • analizowanie procesów dokonujących się w przyrodzie oraz wpływu człowieka na środowisko,
 • poznanie podstawowych zagadnień technologicznych, rolniczych lub leśnych istotnych
  dla ochrony środowiska,
 • kierowanie się w swych działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • posiadanie umiejętności posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi
  w zakresie działalności gospodarczej,
 • poznanie podstawowych procesów technologicznych – w szczególności przyjaznych środowisku,
 • posiadanie umiejętności prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie
  i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:

 • administracja rządowa i lokalne organy polskiej administracji samorządowej,
 • instytucje zajmujące się opracowywaniem programów, ekspertyz oraz ocen oddziaływania
  na środowisko,
 • laboratoria naukowo - badawcze,
 • organizacje ekologiczne,
 • placówki nadzoru i badań stanu środowiska,
 • szkolnictwo jako dydaktycy ochrony środowiska.

Specjalność na studiach I stopnia:

 • Systemy ochrony środowiska.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów