Kierunki zamawiane - o projekcie

Od ostatnich kilkunastu lat w Polsce widoczne było zachwianie proporcji pomiędzy absolwentami kierunków humanistycznych, a osobami z wykształceniem technicznym i matematyczno-przyrodniczym. Rynek pracy nasycony został humanistami, podczas gdy absolwenci nauk ścisłych są obecnie najbardziej pożądani przez pracodawców i odgrywać mogą istotną rolę w pobudzaniu rozwoju tych gałęzi gospodarki, które mają szczególny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski. Badania rynku pracy w Polsce potwierdzają rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Powszechnie wiadomo, że problem deficytu niektórych zawodów i specjalności to wynik niedopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. W takiej sytuacji MNiSW za konieczne uznało podejmowanie działań zmierzających do podniesienia popularności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, co przyczyni się do zwiększenia grona studentów na kierunkach ścisłych. Cel ten można osiągnąć m.in. poprzez zamawianie studiów istotnych dla rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, a także poprzez zamawianie specjalności na tych kierunkach.

Działanie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Politechnika Rzeszowska od roku akademickiego 2009/2010 realizuje następujące projekty:

 • Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach: budownictwo,
  inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska
 • Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach: mechanika i budowa maszyn
  oraz mechatronika
 • Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach: informatyka oraz matematyka
 • Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku fizyka techniczna

Od roku akademickiego 2011/12 Politechnika Rzeszowska realizuje dwa kolejne projekty:

 • Zostań Dobrym Inżynierem - kierunki zamawiane: automatyka i robotyka, 
  energetyka oraz informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
 • Bilans inżynierów na plus - studiuj kierunki zamawiane 
  na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Od roku akademickiego 2012/13 Politechnika Rzeszowska realizuje projekt:

 • "Dobre studia = lepsza przyszłość - zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej" Kierunki zamawiane: biotechnologia i technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym.
 • "Inżynier na zamówienie - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej" na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika i inżynieria materiałowa.

Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie wypłacenie stypendiów dla najlepszych studentów wysokości 900 zł/m-c oraz dofinansowanie uczelni, aby mogła podnieść atrakcyjność kształcenia organizując dla studentów min. kursy wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii, kursy z języka angielskiego, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów. Aby dodatkowo wzbogacić ofertę kierunków zamawianych na wykłady zapraszani będą znani profesorowie z zagranicy.

Kierunki zamawiane
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów